Italian Paleography

Chicago, Newberry VALUT Case MS Y 712582.942

Antonio Veneziano

Collection of Veneziano’s Poems in Sicilian Dialect

Italy, between 1550 and 1599

 

Go to Background Essay
Go to Manuscript page

 

”,,”Collection of Veneziano’s Poems in Sicilian Dialect “,”

Go to transcription of: f. 153v f. 154r
f.153v:

Quand ‘ Eulu lu chiu forti alitu exala,

e chi minazza l’Oriuni armatu,

lu paghu cu la testa sutta l’ala

sta a la fortuna cotu, et arru(n)chiatu.

Passa la pioggia poi, lu ventu cala,

Mustra l’occhiuta cuda, e pig(g)hia sxiatu.

nun si penza nixunu chi m’ accala,

ch’iu inforzu, e no(n) impiiuru q(ua)ndu patu.

 

Si à un duci sgardu sutta vog(g)hia fera

st’ alma inga(n)nata à mille lochi inchiagi

n’ essiri chiu cu(n) mia curtisi in cera

si per un faguri di sangu ti paghi.

Nova di tormentari in pia manera.

Pro(m)mittendu Pietà t’ infurii, e indraghi

e cui di cori t’ ama autru nun spera,

si no per ‘ogni sguardu milli chiagi.             


f.154r:

Cotti amanti in furnaci di suspiri,

et stimpirati in chiantu chi l’annega

Su stati assai, ma mai s’intisi diri

ch’ autru lu libru arbitriu ci leva.

Tu sula usi cu mia novi martiri,

e voi ch’ iu propiu a mia stissu rinega,

e n ‘havendu di mia chiu chi vidiri

Voi chi nun voghia, e preghi chi nu(n) prega.

 

Quant’aiiru, quanta terra, e qua(n)tu mari,

Mi fannu arrassu patruna di tia

Sulu mi allegru chi nun provu fari

ch’ iu no(n) t’arruia cu la fantasia.

Beata menti tu chi ci poi andari,

Va missagera mia, va ‘ senti, e spia,

Trova à lu cori chi vosi ristari

Va e salutalu tu da parti mia.